PokémonTypesHPAtkDefSpcSpeBST
TM/HM
TM41 TM41 Chansey Normal2505510550415
TM41 TM41 Mew Psychic100100100100100500