PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Level Up
21 21 21 21 21 21 Smoochum IcePsychic453015856565305
21 21 21 21 21 21 Jynx IcePsychic6550351159595455
22 22 Luvdisc Water433055406597330
15 15 15 15 15 15 Woobat PsychicFlying654543554372323
15 15 15 15 15 15 Swoobat PsychicFlying6757557755114425
PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Egg
Miltank Normal95801054070100490