PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Level Up
22 22 22 22 22 22 23 23 23 Kadabra Psychic40353012070105400
22 22 22 22 22 22 23 23 23 Alakazam Psychic55504513595120500
22 23 23 23 Mega Alakazam Psychic555065175105150600
36 36 36 29 29 29 29 29 29 Mewtwo Psychic1061109015490130680
29 29 29 29 Mega Mewtwo X PsychicFighting106190100154100130780
29 29 29 29 Mega Mewtwo Y Psychic10615070194120140780
17 17 17 17 17 17 36 36 36 Natu PsychicFlying405045704570320
17 17 17 17 17 17 39 39 39 Xatu PsychicFlying657570957095470
26 26 29 29 29 Metang SteelPsychic6075100558050420
26 26 29 29 29 Metagross SteelPsychic80135130959070600
29 29 29 Mega Metagross SteelPsychic80145150105110110700
1 1 1 1 1 1 Sigilyph PsychicFlying7258801038097490
11 11 11 11 11 11 Elgyem Psychic555555855530335
1 1 1 1 1 1 Beheeyem Psychic7575751259540485
31 31 31 31 Meowstic (Male) Psychic7448768381104466
PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Egg
Smoochum IcePsychic453015856565305
Gothita Psychic453050556545290