PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Level Up
26 26 26 26 Yveltal DarkFlying126131951319899680