PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Level Up
49 49 49 49 49 49 Aerodactyl RockFlying80105656075130515
49 49 49 49 Mega Aerodactyl RockFlying80135857095150615
50 50 50 50 50 50 Rufflet NormalFlying708350375060350
50 50 50 50 50 50 Braviary NormalFlying10012375577580510
55 55 55 55 Hawlucha FightingFlying7892757463118500
PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
TM/HM
58 58 58 58 58 58 Charizard FireFlying78847810985100534
58 58 58 58 Mega Charizard X FireDragon7813011113085100634
58 58 58 58 Mega Charizard Y FireFlying7810478159115100634
58 58 58 58 58 58 Aerodactyl RockFlying80105656075130515
58 58 58 58 Mega Aerodactyl RockFlying80135857095150615
58 58 58 58 58 58 Articuno IceFlying90851009512585580
58 58 58 58 58 58 Zapdos ElectricFlying90908512590100580
58 58 58 58 58 58 Moltres FireFlying90100901258590580
58 58 58 58 58 58 Dragonite DragonFlying911349510010080600
58 58 58 58 58 58 Mew Psychic100100100100100100600
58 58 58 58 58 58 Skarmory SteelFlying6580140407070465
58 58 58 58 58 58 Lugia PsychicFlying1069013090154110680
58 58 58 58 58 58 Ho-Oh FireFlying1061309011015490680
58 58 58 58 58 58 Pelipper WaterFlying6050100957065440
58 58 58 58 58 58 Rayquaza DragonFlying105150901509095680
58 58 58 Mega Rayquaza DragonFlying105180100180100115780
58 58 58 58 58 58 Rufflet NormalFlying708350375060350
58 58 58 58 58 58 Braviary NormalFlying10012375577580510
58 58 58 58 58 58 Tornadus (Incarnate Forme) Flying791157012580111580
58 58 58 58 58 Tornadus (Therian Forme) Flying791008011090121580
58 58 58 58 58 58 Thundurus (Incarnate Forme) ElectricFlying791157012580111580
58 58 58 58 58 Thundurus (Therian Forme) ElectricFlying791057014580101580
58 58 58 58 Hawlucha FightingFlying7892757463118500
58 58 58 58 Yveltal DarkFlying126131951319899680
58 58 Vikavolt BugElectric7770901457543500
58 58 Totem Vikavolt BugElectric7770901457543500
58 58 Tapu Koko ElectricFairy70115859575130570
58 58 Lunala PsychicGhost1371138913710797680
58 Naganadel PoisonDragon73737312773121540