PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Level Up
50 50 50 61 49 49 49 49 49 Skorupi PoisonBug405090305565330
58 58 58 73 57 57 57 57 57 Drapion PoisonDark7090110607595500
PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Egg
Joltik BugElectric504750575065319