PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Level Up
50 50 50 50 50 50 Reshiram DragonFire10012010015012090680
43 43 43 43 43 White Kyurem DragonIce1251209017010095700