PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Level Up
15 15 15 15 15 15 Woobat PsychicFlying654543554372323
15 15 15 15 15 15 Swoobat PsychicFlying6757557755114425