PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Level Up
10 10 10 10 10 10 Vullaby DarkFlying705575456560370
1 1 1 1 1 1 Mandibuzz DarkFlying11065105559580510
35 35 35 35 Inkay DarkPsychic535453374645288
35 35 35 35 Malamar DarkPsychic869288687573482
22 22 Rowlet GrassFlying685555505042320
24 24 Dartrix GrassFlying787575707052420
24 24 Decidueye GrassGhost781077510010070530
PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
TM/HM
TM88 TM88 TM88 TM88 TM88 Farfetch’d NormalFlying529055586260377
TM88 TM88 TM88 TM88 TM88 Mew Psychic100100100100100100600
TM88 TM88 TM88 TM88 TM88 Hoothoot NormalFlying603030365650262
TM88 TM88 TM88 TM88 TM88 Noctowl NormalFlying1005050869670452
TM88 TM88 TM88 TM88 TM88 Togekiss FairyFlying85509512011580545
TM88 TM88 TM88 TM88 TM88 Natu PsychicFlying405045704570320
TM88 TM88 TM88 TM88 TM88 Xatu PsychicFlying657570957095470
TM88 TM88 TM88 TM88 TM88 Delibird IceFlying455545654575330
TM88 TM88 TM88 TM88 TM88 Wingull WaterFlying403030553085270
TM88 TM88 TM88 TM88 TM88 Pelipper WaterFlying6050100957065440
TM88 TM88 Pidove NormalFlying505550363043264
TM88 TM88 Tranquill NormalFlying627762504265358
TM88 TM88 Unfezant NormalFlying8011580655593488
TM88 TM88 Woobat PsychicFlying654543554372323
TM88 TM88 Swoobat PsychicFlying6757557755114425
TM88 TM88 Sigilyph PsychicFlying7258801038097490
TM88 TM88 Rufflet NormalFlying708350375060350
TM88 TM88 Braviary NormalFlying10012375577580510
TM88 TM88 Vullaby DarkFlying705575456560370
TM88 TM88 Mandibuzz DarkFlying11065105559580510