PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Egg
Skorupi PoisonBug405090305565330
Goomy Dragon455035557540300