PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Level Up
50 50 50 43 43 36 36 36 36 Mewtwo Psychic1061109015490130680
31 31 31 36 36 36 31 31 31 Gallade PsychicFighting68125656511580518
39 39 39 39 Inkay DarkPsychic535453374645288
39 39 39 39 Malamar DarkPsychic869288687573482
37 37 Necrozma Psychic971071011278979600
37 Necrozma (Dusk Mane) PsychicSteel9715712711310977680
37 Necrozma (Dawn Wings) PsychicGhost9711310915712777680
PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Egg
Pawniard DarkSteel458570404060340