PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Level Up
29 29 29 29 29 29 Elgyem Psychic555555855530335
29 29 29 29 29 29 Beheeyem Psychic7575751259540485
PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Egg
Farfetch’d NormalFlying529055586260377
Natu PsychicFlying405045704570320
Zigzagoon Normal383041304160240
Inkay DarkPsychic535453374645288