PokémonTypesAbilitiesHPAtkDefSpASpDSpeBST
Level Up
15 15 15 15 Inkay DarkPsychic535453374645288
15 15 15 15 Malamar DarkPsychic869288687573482