Heavy Metal: Doubles the Pokémon’s weight.

PokémonPokémon %Ability %Usage %Usage Δ
Aggron 0.0834%1.224%0.00102% 0.00053%
Bronzong 0.65335%0.024%0.00016% -0.00039%
Aron 0.05944%0%0% 0%