Agility: The user relaxes and lightens its body to move faster. This sharply raises the Speed stat.

PokémonPokémon %Move %Usage %Usage Δ
Thundurus (Therian Forme) 2.13406%14.466%0.30871% 0.05973%
Metagross 0.35277%13.322%0.047% 0.00825%
Mega Ampharos 0.09786%16.866%0.01651% -0.00351%
Empoleon 0.18378%8.722%0.01603% 0.0003%
Kingler 0.01571%70.48%0.01107% 0.01107%
Drapion 0.03742%28.287%0.01058% 0.00521%
Oricorio (Sensu Style) 0.02112%8.108%0.00171% 0.00171%