Synchronize: The attacker will receive the same status condition if it inflicts a burn, poison, or paralysis to the Pokémon.

PokémonPokémon %Ability %Usage %Usage Δ
Mew 2.97395%100%2.97395% -0.10818%
Umbreon 0.33423%88.847%0.29695% 0.063%
Espeon 0.2449%3.844%0.00941% 0.0041%
Gardevoir 0.09124%5.326%0.00486% -0.00201%
Alakazam 0.4626%0.826%0.00382% -0.00461%
Xatu 0.12323%0.112%0.00014% -0.00084%