Synchronize: The attacker will receive the same status condition if it inflicts a burn, poison, or paralysis to the Pokémon.

PokémonPokémon %Ability %Usage %Usage Δ
Mew 2.65673%100%2.65673% -0.31722%
Umbreon 0.22323%87.842%0.19609% -0.10086%
Gardevoir 0.10101%5.251%0.0053% 0.00044%
Alakazam 1.00862%0.504%0.00508% 0.00126%
Espeon 0.31154%0.725%0.00226% -0.00716%
Xatu 0.27035%0.108%0.00029% 0.00015%